ZPĚT NA SPECIÁL

Předpisem, který stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřizovat tzv. elektronické podatelny, je nařízení vlády č. 304/ /2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/ /2000 Sb., o elektronickém podpisu. Orgán veřejné moci, kterým je i orgán územního samosprávného celku provádějící výkon státní správy v rámci přenesené působnosti, musí zřídit elektronickou podatelnu (e-podatelna) v případě, že pro něj vyplývá povinnost přijímat podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky, nebo stanoví-li zvláštní právní předpis právo orgánů veřejné moci činit úkony v elektronické podobě, podepsané elektronicky. Vybavení takové e-podatelny pak musí odpovídat standardu Ministerstva informatiky.

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

V návaznosti na zřízení elektronické podatelny je orgán veřejné moci rovněž povinen pověřit zaměstnance vytvářením a ověřováním zaručených elektronických podpisů, vybavit je k tomu potřebnými prostředky a kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, dále zajistit příjem a odesílání elektronické pošty minimálně na počátku a na konci pracovní doby, zajistit příjem podání i na technických nosičích dat a konečně zveřejnit elektronické adresy svých elektronických podatelen a seznam kvalifikovaných certifikátů příslušných zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí, a formáty datových zpráv, které je způsobilý přijímat.

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců orgánů veřejné moci musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených v § 12 odst. 1 zákona o elektronickém podpisu i označení (název) orgánu veřejné moci, jeho organizačního útvaru a funkce pověřeného zaměstnance. Jde o vcelku logické doplnění náležitostí kvalifikovaného certifikátu, neboť předkladatel podání by samozřejmě měl vědět, s kým komunikuje.

V podobném duchu byl novelizován i zákon č. 227/2000 Sb., a to zákonem č. 226/2002 Sb. Změna spočívá v doplnění § 11 zákona o elektronickém podpisu o povinnost uvádět na kvalifikovaném certifikátu údaje, jež umožní jednoznačně identifikovat podepsanou osobu, pokud je zaručený elektronický podpis založený na takovém certifikátu používán v oblasti orgánů veřejné moci.

HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

E-podatelna není vlastně nic jiného než "obyčejná" listovní podatelna, jen je vybavena minimálně jedním počítačem pro přijímání a odesílání tzv. datových zpráv. Tyto datové zprávy mohou být doručovány prostřednictvím nějaké datové sítě, internetu nebo osobně, např. na disketě nebo CD.

Elektronická podatelna nemusí být připojena k internetu po celou pracovní dobu. Méně technicky či finančně zdatné orgány tak mohou mít e-podatelnu připojenou k datové síti pouze na začátku a konci své pracovní doby, kdy jsou v souladu se standardem povinny přijmout nové datové zprávy a odeslat datové zprávy vyhotovené v době od posledního připojení.

Pozornost je třeba věnovat softwarovému vybavení elektronických podatelen. Pro vlastní provoz rozhodně není vhodný běžný "mailový" program. Je také třeba pořídit programy určené k prohlížení samotných podání, respektive doručení takových zpráv, jejichž cena rozhodně není zanedbatelná.

ZPĚT NA SPECIÁL

RADEK SOBĚSLAVSKÝ,

právník, Praha