Dobré vztahy s obchodními partnery jsou v podnikání důležité. Společnosti vydávají značné částky na reprezentaci, obchodní večeře a drobné dárky pro klienty. A pokud obchodní partnerství trvá dlouho, obě strany vůči sobě projevují i jistou dávku časem prověřené důvěry. Jednání pak může někdy probíhat formou gentlemanských dohod – přece nemusíme všechno sepisovat pod dohledem právníků, když se známe roky, ne?

Ale co když stát využije právě toho, že každý obchodní vztah má dvě strany?

Daňové úniky na DPH jsou neustálým trnem v oku ministerstvu financí. Často se jedná o podvody velkého rozsahu a státní rozpočet tak přichází o značné částky. Stát se této problematice věnuje pravidelně a novely Zákona o DPH se staly každoroční tradicí. Vcelku radikální změnu daňového režimu pro obchodování se zlatem, odpadem a povolenkami na emise skleníkových plynů následovala v roce 2012 změna režimu pro stavební a montážní práce. Zavedení těchto změn mělo zamezit daňovým únikům na DPH v oblastech, kde k těmto podvodům docházelo nejvíce.

Novela z roku 2013 si však klade vyšší cíl než jen omezit podvody v určitých oblastech podnikání. Zavedla proces ručení, tak aby byla daň uhrazena – ať už poplatníkem nebo jeho obchodním partnerem. Pokud tedy někdo z vašich dodavatelů neodvede DPH, mohli byste se dostat do situace, kdy zaplatíte DPH za něho.

K ověření důvěryhodnosti plátců byly vytvořeny dva nástroje – registr spolehlivých účtů a registr nespolehlivých plátců. Povinnost zaregistrovat své účty u správce daně stanovuje § 96 ZDPH. Vhodné je zaregistrovat všechny účty, které používáte v obchodním styku. Neregistrované účty jsou považovány za nespolehlivé a v případě platby na takový účet hrozí odběratelům, že se stanou ručiteli za DPH svého dodavatele.

Je třeba ověřovat pravidelně

Nespolehlivým plátcem může být na základě rozhodnutí správce daně označen plátce DPH, který poruší závažným způsobem povinnosti vztahující se ke správě DPH (dle zákona o DPH a daňového řádu). Jedná se o povinnosti porušené po 1. lednu 2013, nikoliv za předchozí období. Podle oficiálního sdělení Finanční správy ČR bude veřejnost informována, až bude registrován první nespolehlivý plátce, tj. do té doby tedy není nutné informaci samostatně vyhledávat.

Informace v registrech jsou rozhodující ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, proto je třeba ověřovat své dodavatele pravidelně. Finanční správa již zveřejnila technické parametry webové služby, pomocí které bude možné on-line ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a o jejich spolehlivosti.

Registr spolehlivých účtů byl zveřejněn k 1.3.2013, účinnost ustanovení však byla odložena a ručení z tohoto důvodu začne fakticky platit až 1.10.2013. Aby si plátci DPH na novinku zvykli, a hlavně aby úřady stihly zkontrolovat zveřejňované účty, daňová správa nebude vymáhat ručení v souvislosti s placením na jiné účty do konce září 2013.

Další problémy: Účet v zahraničí a factoring

Problém však nastane ve chvíli, kdy má váš obchodní partner bankovní účet v zahraničí, pak je totiž tento účet automaticky považován za nespolehlivý a z vás se tak stává ručitel za daň. Tento postup však není v souladu s legislativou EU v oblasti daně z přidané hodnoty. Pokud bude mít společnost zahraniční účet zaregistrovaný u Finančního úřadu, mělo by být případné ručení za odvod DPH zpochybněno.

Další situace, kdy se automaticky stáváte ručitelem za DPH je factoring. Pokud totiž váš dodavatel odprodá pohledávku za vámi jiné společnosti, platbu faktury provádíte na jiný účet než má váš dodavatel registrovaný.
A co se stane, pokud je váš obchodní partner nespolehlivý (nebo mu platíte na „nespolehlivý“ účet)? Stáváte se tak ručitelem za odvod DPH státu. Pokud váš dodavatel daň neodvede, budete vyzváni jeho příslušným Finančním úřadem k úhradě. Ale pozor – nezbavuje vás to povinnosti svému dodavateli uhradit celou fakturu včetně DPH a jemu to nezakládá povinnost vám DPH vrátit zpět, pokud jste mu ji již uhradili. Pro ručitele to tedy znamená dvakrát zaplatit částku DPH – jednou Finančnímu úřadu a jednou dodavateli. Odpočet pak může samozřejmě provést pouze jednou. Máte i možnost zaplatit DPH správci daně ještě předtím, než vás k tomu vyzve, pokud máte podezření, že dodavatel daň neodvede. Ani to vás však nezbavuje povinnosti uhradit dodavateli fakturu v plné výši.

Toto riziko se dá smluvně ošetřit, ale navržení takového opatření mezi obchodními partnery nevyjadřuje zrovna vzájemnou důvěru. Jaký bude vliv této nejnovější úpravy zákona o DPH na dobré vztahy a gentlemanské dohody v Čechách tak ukáže teprve budoucnost.

Ručení může pomoct

Ručení jako celek zavedené v českém zákoně o DPH nijak významně nevybočuje z mantinelů daných evropskou legislativou či judikaturou Soudního dvora EU, problematické je však v některých zmíněných jednotlivostech. Pokud se však podaří tyto jednotlivé problémy vyřešit, mohl by být systém ručení v budoucnu úspěšný ve svém boji proti daňovým únikům.

Po jednání s předsedou Hospodářské komory Petrem Kuželem oznámil premiér a předseda ODS Petr Nečas, že ručení za neuhrazenou DPH by se mělo vztahovat pouze na faktury vystavené na částku vyšší než 700 000 Kč. Toto omezení výrazně usnadní a zefektivní proces a dotkne se zejména malých a středních podniků. Změna již byla odsouhlasena vládou, nyní ještě čeká na schválení v parlamentu.

Autorka působí v účetním a daňovém oddělení společnosti Deloitte ČR