Čtvrtině z 56 projektů, na které se zaměřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), hrozí vracení části nebo celé dotace z evropských fondů. Důvodem je porušení pravidel, která musí příjemce dotace dodržovat nejčastěji pět let po dokončení projektu. Příkladem je devět regionálních center na podporu inkluzivního vzdělávání, která po ukončení projektu bez náhrady zanikla. Problematické je i financování vědeckých center, kde podmínky udržitelnosti nesplní téměř polovina z kontrolovaných projektů. Vyplývá to z pondělních informací NKÚ. Ministerstvo školství s jeho závěry nesouhlasí.

Centra podpory inkluzivního vzdělávání byla zřízena za více než 133 milionů korun. Cílem projektu ministerstva školství bylo ověřit a nastavit podmínky inkluzivního vzdělávání na základních školách. Všech devět zřízených center po dokončení projektu bez náhrady zaniklo, čímž příjemce dotace porušil podmínku udržitelnosti. Pokud se tak stane, musí část, případně i celou dotaci vrátit. Pokud je příjemcem dotace stát, hradí vzniklé náklady ze svého rozpočtu. 

Ministerstvo školství ale v tiskové zprávě upozornilo, že o zrušení regionálních center bylo rozhodnuto prostřednictvím podstatné změny předložené ještě před ukončením realizace projektu. "Schválením této podstatné změny došlo k ukončení těchto regionálních center, a tedy ke zrušení povinnosti provozovat tato centra v době udržitelnosti. Výstupy projektu budou však i nadále využívány školskými poradenskými zařízeními," uvedl úřad s tím, že NKÚ na to upozornil.

Problémem je podle NKÚ i financování některých projektů po dobu pěti let od dokončení projektu. Do vybudování 48 vědeckých výzkumných center se dosud investovalo 36 miliard korun a podle odhadů bude na jejich další provoz nutné v příštích pěti letech vynaložit ze státního rozpočtu dalších 24,4 miliardy korun. U pěti z jedenácti kontrolovaných výzkumných center podle NKÚ hrozí, že nesplní podmínky udržitelnosti. Vědeckým výzkumným centrům se totiž například nedaří získat další zdroje financování ze smluvního výzkumu a mezinárodních grantů.

Tato výzkumná centra ale teprve v relativně nedávné době ukončila svou investiční fázi, takže v současné době rozvíjejí své výzkumné aktivity včetně posílení spolupráce s praxí a snahy o získání finančních zdrojů ze zahraničí, oponuje ministerstvo školství. Neeviduje v této oblasti žádný projekt, u kterého by nebyly plněny podmínky udržitelnosti. "Významnou část výdajů na provozní fázi center pokrývají rovněž finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtové kapitoly MŠMT v podobě takzvaných Národních programů udržitelnosti," doplnil úřad. Vláda na konci loňského roku schválila financování provozu těchto vědeckých center na další čtyři roky.

Kontroloři od února do listopadu loňského roku prověřili celkem 56 projektů, na něž šlo z dotací 9,3 miliardy korun. Z této částky tvořil příspěvek EU 7,9 miliardy korun a dalších 1,4 miliardy korun vyplatila Česká republika ze svého rozpočtu. Kontrola se týkala dotací udělených v rámci tří projektů, a to Integrovaného operačního programu, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Například v rámci Integrovaného operačního programu NKÚ kontroloval devět projektů. Rizikové je u nich především financování, kdy příjemci chod podniku financují z vlastních zdrojů a na úhradu mezd čerpají dotace z jiných veřejných zdrojů. "Existuje proto riziko, že bez další veřejné podpory po skončení doby udržitelnosti příjemci podnikatelskou činnost v sociální oblasti ukončí," uvádí kontrolní úřad.

V případě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace NKÚ kritizuje ministerstvo školství mimo jiné za to, že neprovádělo monitoring a kontrolu vědecko-výzkumných center v době udržitelnosti. Resort podle NKÚ ani nemá přehled o tom, kolik bylo vytvořeno prokazatelně nových pracovních míst ve vědě a výzkumu. Ministerstvo navíc ani nezvažovalo stanovení delšího období udržitelnosti než pět let, přitom jde o finančně velmi náročné projekty, u kterých lze pozitivního dopadu dosáhnout až v delším časovém horizontu.