Vzhledem k nově uplatňované povinnosti zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy a mít k ní i povinné finanční zajištění, které vyplývají ze zákona o ekologické újmě, vám blíže popíšeme o v celém procesu jde.

Ekologická újma

Podle definice zákona č. 167/2008 Sb., je ekologickou újmou míněna nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo. K této změně může dojít na:

 • chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích;

 • podzemních nebo povrchových vodách;

 • půdě znečištěním.

Od ledna 2013 ukládá zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě, provozovatelům některých ekologicky citlivých činností nové povinnosti v oblasti analýzy rizik. (jde o zákon č. 167/2008 Sb.)

Mezi tato ekologicky citlivá odvětí patří např.:

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhající vydání souhlasu podle zákona o odpadech
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle vodního zákona
 • nakládání a přeprava nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Další ekologicky citlivá odvětví jsou pak uvedena v příloze č. 1 zákona

Nezbytné hodnocení rizik

Provozovatelé těchto činností musí provádět hodnocení rizik ekologické újmy. Podmínky a detaily k provádění tohoto hodnocení podrobněji upravuje nařízení vlády (č. 295/2011 Sb.)

V prvním kroku provozovatel zpracuje postupem uvedeným v příloze tohoto nařízení tzv. základní hodnocení rizika. To musí provést všichni provozovatelé, jedinými výjimkami jsou ti provozovatelé, kteří provedou rovnou podrobné hodnocení, a také ti, kteří nakládají pouze s malým množstvím závadných látek (limitní množství je v příloze vládního nařízení).

Hodnocení rizik

Pro potřeby zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy zpracovalo ministerstvo životní prostředí metodický pokyn.

Jeho jednotlivé číslované odstavce sledují řazení částí a bodů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

CELÉ ZNĚNÍ POKYNU - ZDE (PDF, 160kB)

Pokud celkový počet bodů základního hodnocení přesáhne uvedený limit (50), provozovatel zpracuje i tzv. podrobné hodnocení rizika, jehož součástí je i provedení finančního ocenění hodnocení nápravných opatření ekologické újmy.

Provozovatelé činností, kteří uvedený bodový limit (50) v základním hodnocení rizika přesáhli, jsou obecně povinni zabezpečit "finanční zajištění" k náhradě nákladů způsobených škodou na životním prostředí. Rozsah „finančního zajištění“ musí po celou dobu provozování rizikové činnosti odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě či závažnosti vzniku rizika ekologické újmy.

Bez zabezpečení „finančního zajištění“ nelze uvedené činnosti vykonávat. Pokud provozovatel povinnost zřízení zajištění poruší, může dostat podle zákona pokutu ve výši až 1.000.000,- Kč. Ta navíc dle našeho názoru může být uložena i opakovaně.

Forma zajištění neznámá

Zákon bohužel nestanoví zcela přesně, jakým postupem má být částka "finančního zajištění" určena. Rovněž nestanoví nic o tom, v jaké formě musí být "finanční zajištění" poskytnuto.

Nařízení však předpokládá, že bude "finančního zajištění" realizováno formou bankovních nebo pojistných produktů.

Dle našeho názoru by však mohly přicházet v úvahu i jiné formy finančního zajištění, např. dostatečně vysoký rezervní fond.

V určitých případech však provozovatel finanční zajištění zabezpečovat nemusí, přičemž tyto výjimky jsou přímo uvedeny v zákoně:

 • provozovatel na základě hodnocení rizik prokáže, že jeho provozní činností může být způsobena pouze ekologická újma nepřesahující 20.000.000,- Kč
 • provozovatel je registrován v Programu EMAS či alespoň prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu
 • provozovatel má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN 14000 či alespoň prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro získání této certifikace.

Avšak i v případech, kdy jednotlivé provozy spadají pod výše uvedené výjimky a provozovatelé tak nejsou povinni zřídit „finanční zajištění“, neodpadá jejich povinnost provést základní hodnocení rizik ekologické újmy u provozů spadajících pod regulaci zákona.

Provozovatelé by si měli být vědomi také toho, že povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy vzniká i v situaci, kdy dochází k významným změnám v provozní činnosti. Jde například o zvýšení kapacity výroby nebo rozšíření předmětu podnikání, které představuje zvýšenou zátěž pro životní prostředí.

Předcházení rizika - pojištění

Vzhledem k tomu, že při řadě provozních činností může kromě škody třetím osobám též dojít ke znečištění životního prostředí a tím tedy i vzniká povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy.

Obranou proti těmto potenciálním nákladům může být pojištění, díky němuž finanční dopad na váš byznys bude menší. Další výhodou, kterou jsme již zmínili výše, že pojištění může být jednou z forem, jak naplníte požadavek na finanční zajištění.

Pojištění ekologické újmy vám pomůže například pokrýt případné náklady na:

 • na nápravu/sanaci ekologické újmy dle zákona o ekologické újmě
 • na realizaci preventivních opatření
 • újmu vyplývající z náhlého a neočekávaného, nebo i postupného znečištění
 • škody způsobené třetím osobám v důsledku znečištění (na zdraví i věcné škody)

/autorka působí v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna/