Novela zákona o účetnictví nově přinese kategorie účetních jednotek, které se budou dělit na mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky. Začlenění příslušné účetní jednotky do dané kategorie bude závislé na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií - hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni. Přitom každá účetní jednotka musí sledovat, do které kategorie patří. 

Smyslem rozdělení jednotek do kategorií je odstupňování rozsahu povinností pro jednotlivé účetní jednotky podle jejich velikosti, a tedy jejich významu. Některým subjektům tak bude umožněno vést jednoduché účetnictví nebo účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ostatní budou nadále účtovat podvojnými zápisy. 

Od členění účetních jednotek se odvíjí celá řada dalších povinností. Nová pravidla Evropské unie, která přenáší novela zákona o účetnictví do našich právních předpisů, zastihnou zejména velké podniky. Pro ty budou platit rozsáhlejší povinnosti zejména pro obsah účetní závěrky a výroční zprávy, povinnosti zveřejnění a ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zpráv o platbách vládám.  

Kategorizace

Mikro účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou aktiva v celkové výši devět milionů korun, čistý obrat 18 milionů korun a průměrný počet zaměstnanců během účetního období deset.

Malá účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií, a to aktiva v celkové výši sto milionů korun, čistý obrat dvě stě milionů korun a průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií, aktiva celkem pět set milionů korun, čistý obrat jedné miliardy korun a průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velká účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě následující kritéria: aktiva v celkové výši pět set milionů korun, čistý obrat jednu miliardu korun a průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250. 

Směrnice umožňuje členským státům osvobodit jednotlivé kategorie středních, malých a mikro účetních jednotek od určitých povinností, které jinak mají naopak velké účetní jednotky. Mikro a malé účetní jednotky například nejsou povinny v účetní závěrce sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Jejich účetní závěrka je tak tvořena pouze rozvahou a výkazem zisků a ztrát.

Stejně tak pouze mikro a malé účetní jednotky, na které se nebude vztahovat povinnost ověřit účetní závěrky auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty ve Sbírce listin.

Nefinanční report a transparentnost 

Výroční zprávu pak povinně vyhotovují pouze účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Od roku 2016 má obsahovat i informace o nabytí vlastních akcií. Oproti velkým podnikům jsou střední, malé a mikro podniky osvobozeny od uvádění nefinančních informací. 

Nefinanční reporting se nevyhne všem "subjektům veřejného zájmu", kterým novela dále zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám. Tuto zprávu budou mít povinnost sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu především z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám.

Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích. V této samostatné zprávě se budou vykazovat významné platby, které dotčené účetní jednotky odvádějí vládám zemí, ve kterých působí.

Ve zprávě se budou uvádět druhy plateb, které jsou například srovnatelné s platbami, které zveřejňují podniky zapojené do iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu.

Ve zprávě budou údaje uváděny v členění podle zemí a podle projektů. Ve zprávě není nutné zohledňovat jakoukoli platbu, ať už byla provedena najednou nebo jako řada souvisejících plateb, pokud její výše nepřesahuje za účetní období částku sto tisíc eur, čímž je zdůrazněna zásada významnosti. Zpráva se zpracovává k rozvahovému dni.

V současné době se velice těžko odhaduje, jaké finanční náklady, a jakou časovou náročnost bude tato změna zákona o účetnictví pro velké společnosti znamenat. Smyslem změny je transparentnost plateb vládám. Otázkou ovšem je, zda ji toto novela skutečně přinese.

Zbývá vám ještě 0 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se