Léto se blíží, s jeho příchodem se naplní koupaliště, parky, ulice i výletní místa lidmi. To samozřejmě představuje šanci pro stánkaře, kteří jim mohou nabídnout občerstvení. Získat všechna povolení třeba k takovému prodávání párků v rohlíku ale není tak snadné, jak to může na první pohled vypadat. 

Prodej zmrzliny

1. Pro pracovníky musí být k dispozici zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání s možností odděleného uložení pracovního a civilního oděvu). 

2. S ohledem na sortiment musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění a podle potřeby dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;  k tomuto účelu je třeba instalovat  technologický dřez s přívodem teplé a studené vody a pro dodržení úrovně čistoty a pořádku  instalovat  úklidovou výlevku s přívodem teplé a studené vody. 

3. U stánků pro prodej zmrzliny musí být k dispozici odpovídající přívod tekoucí teplé a studené vody napojením na zdroj pitné vody a likvidace tekutých odpadů napojením na odpad.  

4. Pro skladování a vystavování potravin  musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny, aby byla zachována jejich zdravotní nezávadnost, tj. vyloučit riziko kontaminace, v případě potřeby zajistit chlazení (dodržení chladicího řetězce zajistí instalace chladicího nebo mrazicího zařízení). Všechny potraviny musí být chráněny před osluněním. 

5. Zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku, tedy i výrobníky zmrzliny, musí být instalována takovým způsobem,  aby bylo umožněno odpovídající čištění nejen vlastního zařízení, ale i okolních prostor. 

6. K zajištění ochrany okolí a zabránění výskytu škůdců musí být odpovídajícím způsobem řešeno skladování a likvidace odpadků a odpadů z provozu. 

"Základem samozřejmě je, že podnikatel musí splňovat podmínky stanovené zákonem o živnostenském podnikání," upozorňuje Drahoslava Hánová, vedoucí živnostenského odboru Úřadu MČ Prahy 2.

Nejdříve je potřeba určit, jaké živnostenské oprávnění bude vlastně potřeba. Pokud chcete nabízet pouze potraviny, které nejsou kuchyňsky upravené a provozovatel neposkytne možnost jejich bezprostřední spotřeby, stačí k provozování stánku živnost ohlašovací volná zaměřená na maloobchod. Pro její provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splnit pouze všeobecné podmínky.

Složitější situace nastává v případě, že se chystáte připravovat a prodávat pokrmy či nápoje určené k bezprostřední spotřebě přímo v provozovně, kde se prodávají. V tom případě je třeba žádat o živnost na hostinskou činnost. Ta patří mezi ohlašovací řemeslné živnosti. K jejímu provozování je potřeba jednak splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem, ale je také nezbytná určitá odborná způsobilost.

Odbornou způsobilost je možné prokázat dokladem o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,

f) ověřením nebo uznáním dostatečné úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady:

a) o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

f) o vykonání šestileté praxe v oboru.

Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí (v daném případě například vyučení v oboru pekař, cukrář, řezník a uzenář).

Pokud budete prodávat občerstvení, které nebude bezprostředně určené ke spotřebě v této provozovně, stejně si moc nepomůžete. Budete si muset zřídit například řemeslnou živnost Pekařství, cukrářství či Řeznictví a uzenářství, která má podobné požadavky jako jsou uvedeny výše. Řešením může být odpovědný zástupce, který požadavky bude splňovat a zaštítí vás.

Označovat, označovat

Před vlastním otevřením stánku je tedy nicméně třeba živnostenskému úřadu oznámit zahájení provozování živnosti v provozovně. "Pokud stánek nebude na místě déle jak tři měsíce, nemusí se provozovna živnostenskému úřadu oznamovat nic," doplňuje Samuel Truschka, tiskový mluvčí Prahy 13.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (například zákona č. 183/2006 Sb.) a  provozovna musí být v každém případě označena v souladu s živnostenským zákonem. 

U fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku musí být provozovna označená jménem a příjmením, u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku názvem nebo obchodní firmou a dále vždy identifikačním číslem. Mobilní provozovny a automaty musí být dále označeny údajem o sídle (právnické osoby) nebo místě podnikání (fyzické osoby) podnikatele. Od 1.7.2010 musí označení obsahovat navíc identifikační číslo provozovny (IČP).

Pokud je provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí označení obsahovat jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny a dále prodejní nebo provozní dobu (netýká se mobilní provozovny).

Je-li odpovědnou osobou sám podnikatel - fyzická osoba, není nutné, aby jeho jméno bylo uvedeno dvakrát, ale z označení musí tato skutečnost musí být zřejmá. Označení je třeba umístit zvenčí provozovny, viditelně a trvale. Trvalým označením se rozumí označení, které zůstává na viditelném místě i v okamžiku, kdy je provozovna zavřená.

Čistota především

Počítejte i s tím, že fyzická osoba pracující ve stravovacích službách musí mít zdravotní průkaz a odpovídající znalosti v otázkách hygieny tak, aby bylo chráněno veřejné zdraví. "Majitel nebo pronajímatel stánku s rychlým občerstvením musí dodržovat hygienické předpisy stanovené zvláštními předpisy," popisuje Hánová.

Protože prodej a příprava občerstvení ve stánku je činnost epidemiologicky závažná, musí být prováděna v provozovně, ve které budou pro tuto činnost vytvořeny podmínky odpovídající požadavkům právních předpisů Evropské unie i České republiky přiměřeně prováděné činnosti.

Stánky, ve kterých jsou poskytovány stravovací služby, musí být například napojeny na přívod studené pitné vody. Pro potřeby mytí provozního nádobí a náčiní, pro mytí rukou či pro očistu stánku musí být zajištěna i teplá voda. Mobilní zásobník pitné vody je možno používat pouze při jednorázových krátkodobých akcích.

Pracovníci ve stáncích musí mít k dispozici i vhodné podmínky pro udržování osobní hygieny, například umyvadlo pro mytí rukou, papírový ručník, osoušeč. Také musí mít možnost odděleně ukládat pracovní a civilní oděvy a v docházkové vzdálenosti záchod určený pro potravináře i zařízení pro úklid stánku.

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se