První úspěch slaví investoři do fotovoltaických elektráren v boji proti solární dani. Městský soud v Praze v podnělí na jejich návrh rozhodl, že o 26procentní daní uvalené na jejich výnosy rozhodne Ústavní soud.

Na soud se obrátil advokát jednoho z majitelů solární elektrárny. "My jsme fakticky požádali tento soud, aby zhodnotil naši argumentaci a v případě, že se ztotožní s protiústavností, pak aby se obrátil k Ústavnímu soudu," řekl České televizi advokát Petr Petržílek, který se svou žádostí u Městského soudu uspěl.

Proti usnesení Městského soudu se odvolal jeden z žalovaných společnost E.ON, která se odmítá jakkoliv vyjádřit do doby než o odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze. Ten může usnesení o přerušení řízení zrušit, pokud shledá procesní pochybení. Je však otázkou, zda může v takovém případě zvrátit i samotné předání Ústavnímu soudu.

Petržílek se domnívá, že i v takovém případě by měl Ústavní soud rozhodnout.

Na solární daň si už u Ústavního soudu v březnu stěžovala také skupina senátorů. Rozhodnutí zatím nepadlo, nicméně řízení již bylo zahájeno a věc byla přidělena senátu. Není jasné, zda bude rozhodnuto o spojení obou řízení.

Počet solárních elektráren loni kvůli vysoké výkupní ceně vyráběné elektřiny výrazně vzrostl. V důsledku toho hrozilo zdražení elektřiny o více než deset procent. Vláda proto zavedla sérii opatření, jak zdražení omezit. Růst cen kompenzuje 26procentním odvodem, darovací daní z emisních povolenek a pozemkovým poplatkem pro solární zdroje. Celkem tak má získat kolem 12 miliard korun.

V příštím roce bude vláda zřejmě čelit dalšímu zdražení energie kvůli obnovitelným zdrojům podobným způsobem.

Jak dopadne právní bitva o solární daň? Kdo má nyní navrch? Je poslední verdikt Městského soudu průlomový?

Na tyto a další otázky odpovídal  Petr Petržílek, advokát, který zastupuje jednoho ze solárních investorů.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
radek
Se solární energií jako s významným zdrojem energie nelze než souhlasit. To ale za podmínky, že se solárními články, případně kolektory pokryjí střechy rodinných domků, výrobních hal, nebo jiných staveb, které už jsou tak jako tak zastavěné. A to z mnoha důvodů - využití místa, spotřeba energie přímo v místě a v neposlední řadě podpora běžných občanů, živnostníků, případně firem, které pokryjí střechy svých vlastích hal. Mohl byste zde prosím prozradit, kdo je KONKRÉTNĚ zodpovědný za metodiku výkupních cen, které nijak nezohledňovaly plochu a typ místa, na kterém je elektrárna postavena? Kdo tedy (nepochybně záměrně) nepřevzal německý model, u kterého se ceny s instalovaným výkonem snižují a povolil tak masové rozšíření elektráren na orné půdě a tím i tak často zmiňovaný solární tunel do kapes pochybných investorů? děkuji
Nelze než s Vámi souhlasit. Solární elektrárny (dále "FVE") patří především na střechy, popř. na brownfieldy. Pokud jde o masívní umisťování FVE na zemědělskou půdu u nás, jde především o selhání stavebních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů tuto problematiku neřešil a ani řešit nemohl, a tudíž Energetický regulační úřad (dále jen "ERÚ")při stanovování pevných výkupních cen a zelených bonusů nemohl diferencovat jednotlivé FVE podle záboru. K tomu slouží jiný ekonomický nástroj, kterým jsou odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu, které donedávna byly žalostně nízké.
Petr Petržílek
VK
Dobrý den, jsou nebo budou někde k dispozici všechna podání a rozhodnutí, která souvisejí s uvedeným soudním řízením/řízeními? Nepochybně jde o velmi sledovanou kauzu, a to jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Jistě by to bylo zajímavé a lze mluvit i o veřejném zájmu.
Soudní rozhodnutí se zpravidla vyhlašují veřejně - nálezy Ústavního soudu dokonce ve Sbírce zákonů. Pokud jde o jednotlivá podání, ty jsou součástí soudních spisů, ke kterým májí přístup účastníci řízení. Jinak naprosto souhlasím s tím, že každé řešení sporu o zásazích do základních práv a svobod, do pravidel daných Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, což je i předmětem sporu mezi provozovateli FVE a státem, by mělo být zájmem široké veřejnosti a vyřešení těchto sporů ve veřejném zájmu. Jde o princip a celospolečenský problém, kdy se mění pravidla v průběhu hry. Přiště bychom se mohli nadát např. toho, že na místo odvodů ze slunečního záření by nám byly 26% zdaněny starobní důchody.
Petr Petržílek
Augustin Bocek
Neměl by býti spíše posouzen zákon 180/2005 Sb. jako protiústavní , z toho důvodu , že povinnou výkupní cenou zdražuje všechny výrobky co mají na vstupu el.energii a tím brzdí ekonomický rozvoj ČR ? Jaký je váš názor na výrok "čím větší kravina ,tím větší dotaci zaslouží " například slapové elektrárny , využívající gravitační pole Měsíce by měly být dotovány povinnou výkupní cenou 250 Kč/kWh ?
Pominu-li otázku protiústavnosti zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, s čímž nesouhlasím, nemohu jako advokát Váš dotaz posoudit. Je plně v kompetenci státu, jak nastaví pravidla, co chce podpořit, jaké má preference. O tom je politika, volby a demokracie. Jako právník a zastánce "vlády práva" (rool of law)vím, že pravidla musí být stanovena jasně a tak, aby podporovala víru v jistotu, kterou poskytuje zákon. V případě předmětných poplatníků srážkové daně jde o investory, kteří v letech 2009 a 2010 zprovoznili solární elektrárny na základě tehdy platné legislativy. Spočítali si míru rizika a návratnost investic. Přijetím srážkové daně se jejich podnikatelský záměr rozpadl jako domeček z karet. Někteří se dostávají do velkých potiží, popř. do likvidace. Z hlediska práva jde o porušení základního práva na legitimní očekávání, což je v právním státě nepřípustné.
Petr Petržílek
Jan Dorda
Dobrý den. Kdy podle Vás rozhodne Ústavní soud o tom, že solární daň je v rozporu s ústavou ČR?
To nevím, neznám rozvrh jednání pléna a senátů Ústavního soudu. Protože je předmětná záležitost řešena již v rámci návrhu skupiny senátorů, který byl podán na konci loňského roku, mám za to, že v posledním čtvtletí tohoto roku by k vyhlášení nálezu v předmětné věci Ústavním soudem mohlo dojít.
Petr Petržílek
Jan Dorda
Dobrý den. Po Vašem úspěchu u Městského soudu nyní čekáte na rozhodnutí u Vrchního soudu. V jaké lhůtě musí Vrchní soud v této kauze rozhodnout?
Občanský soudní řád zpravidla pro rozhodování soudů lhůty nestanoví. Platí tedy, že by měl rozhodnout v přiměřené lhůtě, kterou v tomto případě odhaduji do 30 dnů.
Petr Petržílek
Jan Dorda
Pokud Vrchní a poté Ústavní soude shladá solární daň v rozporu s platnou legislativou, jaké kroky pak budou následovat ze strany vlády/MPO k řešení situace?
To je správná otázka, ale na někoho jiného. Podle mého názoru by měla najít jiný zdroj spolufinancování příspěvku na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, např. tam, kde výroba energie způsobuje vysoké negativní externality.
Petr Petržílek
Bejšovec Jan
Můžete uvést konkrétně kterému článku, bodu případně odstavci Ústavy odporuje "solární daň"??? Prostudoval jsem Ústavu velice pečlivě a nikde jsem nenašel text, který by státu zakazoval zavádět nové, případně menit stávající daně.
Podle našeho názoru jde o čl. 3, čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 11 odst. 1, čl. 26 Listiny, dále o čl. 1 odst. 2 Ústavy a další. Nejde o zákaz zavádět nové daně, popř. měnit stávající daně, ale o zákaz nepřiměřeného a nerovného zásahu do listinou garantovaných práv, o zákaz porušení základního práva na legitimní očekávání, o rozpor se závazky ČR z mezinárodních smluv apod.
Petr Petržílek
Míra
Dobrý den, je mi docela jedno, kam si kdo umístí FVE. Jestli na střechu nebo na pole s vysokou bonitou. Jedno mi ale vadí, že mě někdo nutí kupovat energii 10x dráž než bych zaplatil za energii z JTE. Další věc, která mi vadí, že každý takovýto zdroj musí být kryt nějakým stabilním a snadno regulovatelným zdrojem. V našich podmínkách jsou to elektrárny na bázi jádra nebo uhlí. Z čehož je vidět, že zde nejde o nějakou ekologii ale je to prakticky loupež za bílého dne. Zákon na objednávku, který naši politici schválili pro sebe, své kamarády a své "obchodní partnery". Dle mého názoru, by měli být politici za takovéto zákony linčováni a nebo rovnou věšeni. Nikdo jim k takovémuto kroku mandát neposkytl, protože to neměli ve volebním programu. Jak se na to díváte vy, jako ďáblův advokát?
Dovoluji si Vás upozornit na to, že energii v podbě pohonných hmot díky spotřební dani přeplácíte násobně více, než energii z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o záložní zdroje, myslím, že zajištění náhradního zdroje za 1000 MW blok jaderné elektrárny je mnohem větší oříšek. Nevykládejte si to tak, že jsem proti JE, je tomu naopak. Myslím, že dostavba dvou bloků JE Temelín a prodloužení životnosti JE Dukovany jsou nutné, nicméně stajně tak si myslím, že OZE do energetického mixu ČR patří též.
Petr Petržílek
Jan
Dobrý den, pane Petržílku. Že jsou podání dostupná ve spise a rozhodnutí ÚS v NALUS je v zásadě triviální informace. Proto přeformuluji jednu z předchozích otázek - zveřejníte vy nebo vaši klienti jednotlivá podání?
Bez souhlasu klienta tak učinit nemohu.
Petr Petržílek
J.Zajíček
Dobrý den, o co opírají svoje nároky investoři do OZE, kteří při požadovanými výkupních podmínkách el.en.ami dosahují investiční návratnosti menší jak 11 let? (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let; Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3. Děkuji Vám za odpověď. J.Zajíček
Myslím, že jste uhodil hřebíček na hlavičku. V tom je zásadní problém. Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se tvořil za určitých podmínek. Tehdy byl vyladěn a zněl harmonicky. Během doby však klesly investiční náklady na pořízení FVE na polovic a pak ještě více. Jako každý nástroj i zákon má být dolaďován podle toho, jak se mění prostředí, v němž působí. K tomu ale bohužel v roce 2008, kdy bylo nutné předložit novelu, nedošlo. Vámi uvedené ustanovení změnila vláda až v loňském roce, což bylo neskutečně pozdě. Není divu, že nám dnes zní podpora OZE poněkud falešně. Věřte mi, že osobně považuji současný tímto vyvolaný odpor k obnovitelným zdrojům za ohrožení zájmů ČR, konkurenceschopnosti našeho hospodářství a především ohrožení právních jistot a budoucích investic.
Petr Petržílek
jarek
Dobrý den, můžete prosím specifikovat důvod proč soudkyně Městského soudu v Praze shledala porušení ústavního pořádku ve věci solárního zdanění? Děkuji za odpověď.
Návrh k Ústavnímu soudu ČR nám doposud doručen nebyl.
Petr Petržílek